VOLNÝ DOWNLOAD

   
Pred stiahnutím vezmite na vedomie, a stiahnutím vyjadrujete súhlas s tým,  že všetky objekty k volnému stiahnutiu sú jedine pre osobné a nekomerčné použitie a ako grafické diela podliehajú autorskému zákonu 618/2003. v jeho plnom znení.  Preto je narábanie s nimi možné jedine v zmysle tohoto zákona o duševnom vlastníctve. 
Licenčné podmienky  a obmedzenia uvedené tu na tejto stránke platia pre všetky objekty z dielen JB Soft a považujú sa za nadradené podmienkam licencie uvedeným v samotných objektoch.

Okrem štandartných pravidiel  uvedených v autorskom zákone nieje tiež prípustné
1. akékoľvek ich komerčné použitie bez súhlasu autora,
2. akékoľvek ďalšie kopírovanie, rozširovanie,  posielanie emailom a pod. tretím osobám vrátane  pribalovania ako objekt k mapám a ich posielania spolu s mapou bez písomného súhlasu autora,
3. akákoľvek verejná komerčná ( aj skryto komerčná)  prezentácia aj v screenshotoch z máp,  či na iných www stránkach  bez písomného súhlasu autora.
4. ú
myselné napodobovanie objektov ako celku
5.
ich úprava ako celku ( vrátane reskin), alebo úprava či akýkoľvek zásah do niektorej z ich častí ako napr. textúr či súborov bez súhlasu autora
6.
zmena kuid čísla
7.
akékoľvek   použitie ich zložiek ako sú napr. textúry,  scripty a pod.  v iných objektoch bez písomného súhlasu autora
8.
dekompilácia, editácia, alebo prevod do iného formátu aj u  binárnych súborov
9. akekoľvek iné použitie ako addon objekt pre hru TRAINZ2004 a TRAINZ2006.

Ich download je možný a prípustný jedine z tejto stránky, alebo cez link z inej stránky pričom v tomto prípade ak link je súčasťou fóra súhlas nieje potrebný. Ak by bol link - odkaz súčasťou sekcie download (alebo podobnej sekcie) musí k tomu byť daný súhlas autora. Fyzický prenos na inú stránku do nejakej databázy  bez súhlasu autora, rovnako ako porušenie  podmienok použitia je  považovaný za porušenie autorského zákona 618/2003 Z.z. Zákon zo 4. decembra 2003. v plnom rozsahu aj jeho postihov. 

Kopírovanie objektov tretej osobe, ako aj pribalovanie objektov k mapám bez vedomia a súhlasu autora ktorý je ale možné získať emailom, je neprípustné pretože si stiahnutelný objekt môže každý stiahnúť na tejto stránke. V prípade zistenia, že príde k nedovolenému kopírovaniu či akému kolvek inému ďalšiemu nedovolenému šíreniu objektov bude to považované za porušenie autorekého zákona a podmienok licencie a môže to mať  za následok všeobecnú zmenu licenčných podmienok, stiahnutie objektov až trvalý všeobecný zákaz akehokoľvek ďalšieho ich používania. 


Všetky objekty (okrem máp) sú k bratislavskému uzlu, alebo ďalším mapám. Každý z volne stiahnutelných objektov môže byť bez oznámenia dodatočne  zmenený,  upravený,  alebo zrušený  ak  si to bude vyžadovať použitie objektu v spomenutej mape.  Ak je súčasťou mapy objekt, ktorý inak nieje volne stiahnutelný je pevnou súčasťou tejto mapy a nesmie sa použiť v žiadnej inej mape ako aj kopírovať tretej osobe bez písomného súhlasu autora. Autor si vyhradzuje právo ak si to okolnosti budú vyžadovať, zmeniť aj kuid číslo.

Väčšina objektov je určená pre anonimný download. Časť objektov je rovnako k volnému downloadu,  ale jedine objednaním si a obdržaním objektov prostredníctvom emailu samozrejme bez akýchkolvek poplatkov. Stačí kliknúť na tlačítko , odoslať email bez zmien a do max.  dvoch pracovných dní emailom obdržíte požadovaný objekt, alebo správu o jeho uložení.   Ak pošlete email so zmenenou hlavičkou a aj ak v nej bude napríklad zoznam objektov o ktoré máte záujem, je pravdepodobné, že sa ich nedočkáte, alebo ak tak so značným oneskorením.  Tak isto si skontrolujte či váš klient a schránka podporuje "atach file", je v nej miesto a je funkčná a či neblokuje informácie z uschovna.cz.  Za  takto spôsobené nedoručenie objektov nezodpovedáme.

Všetky objekty sú testované v TRAINZ2004 CZ SP4 a TRAINZ2006 EN.  Nepreberáme zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnou inštaláciou a prenosom. Problém, alebo akékoľvek otázky a pripomienky sa pokúsime vyriešiť ak nám o nich napíšete emailom.


Before downloading take into account that all objects to be downloaded  free are for personal and non-commercial use only.

It is forbidden:

  1. Any commercial usage without the author´s permission
  2. Any further copying and widespreading (everybody has a chance to download the object from this website)
  3. Any public or secret commercial presentation in screenshots from maps or on other wwws without the author´s written permission.
  4. Intentional simulation of objects as a whole.
  5. Their modification as a whole (reskin) or their parts e.g. textures without the author´s permission.
  6. Quid number change
  7. Using their components e.g. textures in other objects without the author´s permission.
  8. Decompilation.
The download is only possible from this website or through a link from another website (with the author´s permission, which is not a problem if asked). Any tranfer to another website without the author´s permission as well as breaking the conditions for use is considered violation of the Act No.618/2003, Collection of Acts. Act of 4 December 2003, in full right of recovery.

All objects (except maps) concern the Bratislava junction. Any of free downloadable objects can additionally be changed, without any notice, modified or cancelled if it is demanded by the using of objects in the above-mentioned map of  the Bratislava – Petržalka junction. Though it is not probable, the quid number can change up to the time of final accomplishment of the map.

Most objects are determined for anonymous download. Part of the objects is also to be  downloaded free, but also by ordering and receiving the objects via email without any costs. It´s sufficient to click , send the email without any changes and you will receive the required object  within 2  workdays the latest.


All objects are tested in TRAINZ2004 CZ SP4 and TRAINZ2006 EN.  The author does not take the responsibility for damage caused by incorrect installation and transition. In case of questions and comments we will try to solve the problem  if you inform us by email.Obrázok Popis Poly Download
01
Ikona JBSoft (kuid 999000)
02
Doplňujúce meshe (kuid 999001, 999002, 999003)

Civilné budovy

Obrázok Popis Poly Download
01
8 posch. dvoj panelák - bielo žltá verzia s monotextúrou 512x512. (vrátane nočného módu)
Viac o kompletnej sade najdete tu
72
+8
02

8 posch. dvoj panelák - bielo žltá verzia do 1/4 oblúka s monotextúrou 512x512. (vrátane nočného módu) Viac o kompletnej sade najdete tu 78
12
03

Skupinové garáže55
Priemyselné budovy

Obrázok Popis Poly Download
01
Komplex autodoprava v Petržalke 298
02

Komplex Europapier
279
03
Výkup druhotných surovín so skladom208
04
Firma - dieľňa - vedľa stanice 140
Obchody, supermarkety, reštaurácie, adm. budovy

Obrázok Popis Poly Download
01
Mini bar na hraničnom prechode. 96
02
Rozostavaný pneu servis z bratislavskej Petržalky. 444
03
Auto predajňa AAA v bratislavskej Petržalke 279
04
Auto predajňa Hyunday v bratislavskej Petržalke 380
05
Auto predajňa Jeep v bratislavskej Petržalke 122
06
Auto predajňa Opel v bratislavskej Petržalke 251
07
STK v bratislavskej Petržalke 192
08
Prístrešok na košíky - žltá verzia 18
09

Prístrešok na košíky - biela celo plastová verzia 14
10
Čerpacia stanica Slovnaft s umývačkou aut vrátane parkoviska nočného módu. 1185
+
714
11

Čerpacia stanica Slovnaft 2 bez umývačky aut vrátane nočného módu. 840
+
524
12

Čerpacia stanica Slovnaft 3 bez umývačky aut vrátane nočného módu. 842
+
524
13

Čerpacia stanica Slovnaft 4 bez umývačky aut vrátane nočného módu. 842
+
524
Doplňujúce objekty

Obrázok Popis Poly Download
01
Zdevastovaný hlavný uzáver plynu s foto textútou. 20
02

Dve vysoko detailné zdevastované samostatné telefónne budky.Vzhľadom na rozmer objektu a úroveň detailov sa jedná ho HIGH-POLY objekt. 132
138
03

Vodojem so zakotvením 316
04

Vodojem so zakotvením 316
05

Hraničný patník 24
06

Vežička z tútorialu o 3d textúre (tutorial)
60
07

Zavlažovacie studne ako splyne. 102
08

Betonový cestný zátaras
18
09

Dva ližiarské vleky. 236
+
192
+
156

Stanice, depá a objekty k staniciam a depám

Obrázok Popis Poly Download
01
Malá samostatná nakladacia rampa na stanici Bratislava Rusovce ako scenery objekt. Viac o kompletnej sade najdete tu 108
02
Opustený nízko detailný sklad
32
03
Nakladacia rampa autovlaku ako "sturc". Viac o kompletnej sade najdete tu


390
04
Sada nástupíšť - rôzny povrch. Viac o kompletnej sade najdete tu 4

8
05

Úzke rusovské nástupištia rovné a šikmé, s a bez trávy v koľajišti. Viac o kompletnej sade najdete tu 8
06

Prekladiska úzke - beton a drevo bez podpory tovaru 10

108
Cesty a objekty k cestám

Obrázok Popis Poly Download
01
Základná sada stavebnice vidieckych a mestských ciest. Viac o kompletnej sade nájdete tu, tu, tu a tu.


4, 8,
6, 4,
10,
24,
12

02

Základná sada stavebnice mostov Viac o kompletnej sade najdete tu
03

Proti hluková bariéra 316
04

Dopravná značka SK 60

05

Stará vidiecka pouličná lampa (k tútorialu)158
06

Parková lampa96
07
Typická petržalská pouličná lampa182
08

Alfa kanálová klasická autobusová zastávka28
09

Stará policajná stojka na križovatke z povojnového obdobia
212
10

Dva majáky konca zastávky električky z povojnového obdobia s nočným módom
144
a
156

11

Zastávka električky v dvoch rôznych prevedeniach (rôzne obdobia, detaily a nočný mód).
30
218

12

Sada nástupných ostrovčekov s a bez zábradlia, vrátane samostatného zábradlia.
44
144
60
13

Sada chodníkov (asfalt a dlažba)
10

85
14

Kruhový trávnik pre križovatku
60
15

Semafor pre križovatku
256
a
525
16

Mestské verejné podzemné záchody
116
Koľaje a objekty k tratiam

Obrázok Popis Poly Download
01
Ochranné pletivo na moste nad traťou 4
02
Ochranný val 5m vysoký32
+
92
+
92
03
V režime autopilot zatrúbenie pri prechode značiek jednosmerne, alebo obojsmerne. Značky sa objavujú jedine v editore.

04
Základná sada koľají s betonovým a dreveným pražcom. 8x normálna, 8x hrdzavá, 2x klopená do oblúkov, 2x nábeh do klopenia, 2x ukončenie klopenia. Viac o plnej sade ktorá obsahuje viac ako 160 koľaji nájdete tu. Tútorial na stavbu klopenia nájdete tu a na použitie špec. koľají tu.

05

Samostatné páky k výhybkám. Viac o kompletnej sade najdete tu141
06

Samostatné páky bez jazykov - stará rekonštruovaná verzia s nočným svietením. Viac o kompletnej sade najdete tu


175
07

Srdcovka pravá a ľavá pre bežný rozchod aj rozchod 1000mm. 110
08

Koľajový spoj pre štandartný rozchod aj rozchod 1000mm 20
09

Neviditelné zarážadlo  Značka sa objavuje jedine v editore.
10

Neviditeľný rychlostník s možnosťou individuálneho nastavenia rýchlosti. Značka sa objavuje jedine v editore.11

Nastavitelný rychlostník.12
12

Neviditeľný semafor typu AZD-5/40. Značka sa objavuje jedine v editore.
13

Povrchy k železničným priecestiam. Viac o kompletnej sade najdete tu 30
14

Dva železničné tunely (jedno a dvoj koľajový) k tútorialu na ich stavbu v gmax. 174
+
174
 +
76
15

Dva železničné viadukty k tútorialu na ich stavbu v gmax. 128
+
128
+
100
16

Dva fixné malé betonové mosty s klenbou s rôznym povrchom. Oba sú k tutoriálu na jeho stavbu v gmax. 144
17

Lanová dráha ako samostatné objekty. Viac o plnej sade nájdete tu. 6

58
18

Detailný hrebeň zubačky k tútoriálu na stavbu v gmaxe, ktorý  nájdete tu. Viac o plnej sade nájdete tu. 538

19

Animované železničné priecestie. Viac o kompletnej sade nájdete tu. Tútorial na jeho použiteie nájdete tu. Tútorial na stavbu v gmaxe nájdete tu. 634
20

Signalizacia priecestí. Základná zostava - stará verzia s bzučákom v prevedení 90, 45, 135, 90/45 a 90/135 stupnov.  Viac o kompletnej sade železničných priecestí vrátane svetiel nájdete tu. Tútorial na stavbu svetiel v gmaxe nájdete tu. 506
a
556
21

Základná beta sada trakčného vedenia. Obsahuje niekoľko objektov pre bežný rozchod a výšku a aj niekoľko objektov pre električkový rozchod 1000mm a výšku 5.7m Tútorial na jeho stavbu nájdete tu. Viac info o plnej sade nájdete tu.


od 4
po
850
22

Demo verzia niekoľkých zástupcov signalizačného zabezpečenia určeného k tutorialu o jeho stavbe v gmax, ktorý nájdete tu. Viac o plnej sade nájdete tu. 476
23

Rele stanica 20


Objekty a mapy, ktoré je možné miesto anonimného downloadu dostať  jedine emailom.  Objednávajú sa kliknutím na tlačítko Všetky sú samozrejme bez poplatku a dostanete ich najneskôr do dvoch pracovných dní  cez uschovna.cz.
Do emailu nieje potrebne nič vpisovať. V žiadnom prípade ale nemente hlavičku emailu a skontrolujte si odosielatela. Ak bude váš email nesprávny, alebo budete mať preplnenú schránku, nič vám nemôže byť doručené.

POZOR
Overte si či vaša emailová schránka neblokuje info od uschovna.cz.  Ako sa ukazuje niektoré servre (zrejme aj napor. zoznam.sk) ju blokujú. Napriek odoslaniu objektov by ste o nich nedostali do schránky žiadne info, nemohli si ich stiahnúť a tak sa k nim ani nemáte šancu dostať.  Pre objem objektov obvikle  nad maximalnu hranicu pripojeného súboru k bežnému emailu, nieje možné objekty pripájať k bežnemu emailu.


Objects and maps which can only be received by email instead of anonymous downloading. Orders by clicking . All are free of charge and you will get them within 2 workdays. It is not ncessary to write in anything in the email. Do not in any case change the heading of the emailor check the sender. If it is not correct or your email is full, nothing can be delivered to you.
Všetky neanonimné objekty je možné si objednať aj jedným downloadom ak pošlete nasledovný email bez zmeny hlavičky.
Objekty

Obrázok Popis Poly Download
01
Hraničný prechod
1846
+
58
02
Supermarket Rema 100075
+
12
03
Supermarket TESCO. Viac o kompletnej sade najdete tu 555
+
12
04
Základná sada záhradkárskej oblasti. Viac o kompletnej sade najdete tu 300

460
05

Štandartná petržalská škôlka a jasle vrátane nočného módu s oplotením a pieskoviskom (kreslené textúry).


647
+
57
06

Štandartná petržalská základná škola vrátane nočného módu (kreslené textúry). 811
+
40
07

Riaditeľstvo daňového úradu v bratislavskej Petržalke. Viac o kompletnej sade najdete tu 726
+
12
08

Prekladacia rampa s podporou tovaru - paleta s rezivom. Tovar je súčasťou balíka. Tútorial k stavbe v gmax najdete tu. Viac o plnej sade priemyslu nájdete tu.

91
09

Prekladacia rampa s podporou niekoľkých tovarov. Tovar je súčasťou balíka. Tútorial k stavbe v gmax najdete tu. Viac o plnej sade priemyslu nájdete tu.

1379
10

Prekladacia rampa s podporou niekoľkých tovarov. Tovar je súčasťou balíka. Viac o plnej sade priemyslu nájdete tu.
Tútorial k stavbe v gmax najdete tu.

945
11

Vykládka štrku základná verzia. Tovar štrk je dúčsasťou objektu. Viac o plnej sade kamenolomu nájdete tu.268
12

Kamenolom. Základná verzia. Produkuje piesok, štrk a kameň. Tovar je dúčsasťou objektu.. Viac o plnej sade kamenolomu nájdete tu.


40
13

Lanovka ku kamenolomu - základná verzia. Viac o plnej sade kamenolomu nájdete tu. 938
290
396
14

Sada paletového tovaru ako scenery objekty. Viac o plnej sade priemyslu nájdete tu.


25

700
15

Animované priemyselné brány z plechu a dreva. Viac o plnej sade priemyslu nájdete tu. Tútorial na stavbu nájdete tu.


108
(182)
16

Supermarket CARREFOUR vrátane parkoviska nočného módu 1073
+
136
17

Chemolak 239
+
10
18

Samostatné trhovnícke stoly 14
a
16
19

Koľaje 1000mm (základná zostava) bežné aj k električkám v rôznom prevedení (chunky, spline, 3d splyne) vrátane prechodov z typu do iného typu. Info o plnej sade nájdete tu.
8. 12,
24,
20

Základná sada výhybiek fungujúcich v TRS2004 a TRS2006 bez scriptovania. Bliššie o stavbe nájdete tu a o kompletnej objednatelnej sade tu.
514
+
307
21

Električka BEUS 18. Replika podľa pôvodnej električky rozchodu 1000mm tak ako jazdila na linke číslo 6 v Bratislave s trvale otvorenými dverami na prelome roku 1960. Finálny beta-test - s dočasným, ale funkčným pôvodným cabom a enginesound. Viac o plnej sade nájdete tu. Tutorial k stavbe nájdete tu.
6216
4944
844x2
816x2
1148


Mapy
V ojedinelom prípade, ak je súčasťou niektorej z nasledujúcich máp objekt,  ktorý inak nieje volne stiahnutelný,  je tento objekt  určený iba k tejto mape,  je pevnou súčasťou tejto mapy a nesmie sa použiť v žiadnej inej mape ako aj kopírovať tretej osobe bez súhlasu autora.

Obrázok Popis Download

MAPA 01 - Imaginárna mapa 38km. Mapa nieje uzavretá a je predpoklad pokračovania a úprav. Viac o mate najdete tu. Mapa je vhodná skôr pre výkonnejšie zostavy.


MAPA 02 - Imaginárna mapa 38+16km.  Viac o mate najdete tu Mapa je vhodná skôr pre výkonnejšie zostavy.MAPA 05 - Imaginárna mapa viac ako 70km dvoj a jednokoľajovej trate.  Viac o mate najdete tu Mapa je vhodná skôr pre výkonnejšie zostavy.
(verzia 3.0 beta)
MAPA 04 - Imaginárna mapa viac ako 50km dvoj, jednokoľajovej a uzkorozchodnej trate.  Viac o mate najdete tu
MAPA 06 - Imaginárna mapa viac ako 120km dvoj, jednokoľajovej a uzkorozchodnej trate.  Viac o mate najdete tu
MAPA HORSKÁ - Mapa vznikla prepracovaním implementovanej mapy "Highland Valley Industries". Obsahuje krátky úsek normálneho rozchodu a horskú úzkokoľajku 1000mm. Viac o mape nájdete tu.


Bonus objekty

Nasledovné objekty, mapy a sady sú volné k stiahnutiu iba pre registrovaných užívateľov ( majú pridelené svoje JBSoft ID). Prosím preto aby ste do emailu vpísali vaše ID. Bez neho bude objednávka ignorovaná.


The next set, object's and map's only for registred users. Please enter your JBSoft ID in email.

Obrázok Popis Poly Download
01
MAPA08 - Rozsiahla mapa miestnej lokálky. Prejazd celej trate trvá viac ako 60min. Je vhodná skôr pre vyjonejšie počítače. Mapa nieje uzavretá. Viac info nájdete tu.


02

MAPA BA-PETRŽALKA - Reálna mapa petržalskej trate - pôvodná verzia 1.0 vhodná ale skôr pre výkonnejšie počítače.Viac info nájdete tu. (Pre mapu je nutné už vlastniť sadu sídlisko, firmy, dominanty, cesty, ulice, mosty, kolajnice, priecestia, Petržalka a Rusovce. Ostatné aj neverejné objekty sú súčasťou.)


03

Sada samostatných rodinných domov a komplexu vidieckej ulice v jednom celku šetriaca jadro hry. Viac o sade nájdete tu.65

2337

04

Priecestník. (Svieti biele svetlo).
210
05

Dvojrozvodňa aj s pripojením ku koľajniciam.
180
06

Sada pák výhybiek z obdobia monarchie a prvej republiky vrátane podvalov. Dva druhy v prevedení menej a viac det. Bliššie o  kompletnej objednatelnej sade tu.


473
521
716


Podporte našu stránku tak, že jej dáte svôj hlas na
Aurane (3D OBJEKTY PRE TRAINZ 2004)


Ak nieje uvedené inak autormom všetkých objektov a majiteľom autorských práv je JBSoftware