Železničný most ako scenery objekt


Železničný most môže mať podobu mostu (viaduktu), alebo aj podobu fixného scenery objektu, prideleného ku koľajniciam, hlavne ak sa jedná o menší most, podjazd a pod. Jeho modelovanie je vcelku jednoduché ako u každého bežného scenery objektu a textúruje sa s použitím fototextúr, alebo textúr ktoré sa dajú volne stiahnuť na internete ako som to spravil ja v prípade tohoto tútorialu. Toto je náš cieľ.


Potrebovať budeme niekoľko textúr betónu, textúru trávy, textúru drte (primeranú ku koľajniciam ktoré budú použité) a textúru zábradlia s alfa kanálom.


Najskôr si vymodelujeme bežný hranol o výške 5m, šírke 4.5m a dĺžke 6.5m. Umiestnime ho na stred scény do výšky -4.7m. To bude základ nášho mostu. Na vytvorenie otvoru si vygenerujeme ďalší kváder o výške 4m, šírke 6m a dĺžke 4.5m. Tento kváder na dĺžku rozdelíme na 10 častí a vsunieme ho do pred tým vymodelovaného kvádra.Po transformácii na EDITABLE MESH pomocou funkcie BENDY a úpravou zakrivíme jeho hornú časť tak aby sme dostali negatív oblúka otvoru ktorý chceme vytvoriť do prvého kvádra.Pomocou modelovania s BOOLEAN teraz odstránime negatív.Ako ďalšiu časť si vytvoríme nasyp a oporné betónové múry. Vytvoriť ho môžeme viac spôsobmi. Pre tých čo radi modelujú z hlavne z kvádrov je tu spôsob vytvorenia z kvádra z ktorého po odstránení jeho hornej a spodnej plochy a následného rozdelenie na dve časti,  premiestnením vertexov dostaneme finálny tvar.Jednoduchší postup je tiež z kvádru podobne ako sa tvorí cesta (pozri  tútorial o tvorbe cesty), jeho roztiahnutím a odstránením nepotrebných polygónov. Najjednoduchšia je však tvorba priamo z polygónov, ich spájanie do konečného tvaru, alebo z kriviek. Každopádne výsledný tvar násypu by mal vyzerať asi ako na nasledujúcom obrázku.JJeho výška by mala byť zhodná s hlavným telom mosta, šírka v závislosti od výšky (v našom prípade 6m) a dĺžka tiež v závislosti od výšky (v našom prípade 7m).
Z tohto násypu vytvoríme klon, ktorý otočíme o 180 stupňov v ose Z a presunieme ho na opačnú stranu hlavného tela mostu.  Z neho nakoniec oddelíme hornú plochu, ktorú natiahneme v celej dĺžke nášho objektu.
Z hlavného tela mostu odstránime nepotrebné spodné a oba bočné polygóny a celý objekt spojíme do jedného celku.
Z tenkých kvádrov si teraz vymodelujeme okraj oporného betónového múru, jeho hrúbku do svahu, a prirovnáme ich k okrajom oporných múrov. Výška by nemala byť vyššia ako 0.1 - 0.2m pričom dôležité je presné dolícovanie k hranám svahu a oporného múru aby sa stali jeho súčasťou a nepôsobili oddelene a teda presne opačne ako chceme dosiahnuť.
Aj tieto kvádre pripojíme k celku a samozrejme odstránime všetky spodné a v scéne neviditeľné plochy pre ušetrenie polygónov.
Ako posledné buď z kriviek, alebo opäť z kvádra o hrúbke 0.01m a výške 1m vymodelujeme zábradlie ktoré ako jediné ostane ako samostatný objekt.Teraz môžeme pristúpiť k textúrovaniu.  Vyberieme teda telo mostu a v edit menu označíme polygóny. Na moste označíme šikmé plochy násypu a pridelíme im textúru trávy. Potom označíme čelné plochy nad oblúkom na oboch stranách a pridelíme svetlejšiu textúru oxidovaného betónu a vnútorným plochám tmavší betón. Oporné múry otextúrujeme tretím betónom, alebo svetlejším betónom. Nakoniec označíme hornú plochu ktorej pridelíme textúru drte. Na správne namapovanie textúr použijeme funkciu UVW MAP a v editore ich akurát už iba doladíme hlavne s použitím SCALE.Nakoniec zábradlie otextúrujeme s texturou s alfa kanálom (ako jednostranný) čím máme objekt dokončený a môžeme ho exportovať do adresáru pomenovaného napríklad TRATOVY_PODJAZD.

Config.txt bude obsahovať nasledovné tagy.
kuid                            <kuid:XXXXXX:XXXXX>
kind                            "scenery"
light                            1
trackside                     0
category-class             "BR"
kuid-table {
}
obsolete-table {
}
mesh-table {
    default {
        mesh                    "most.im"
        auto-create                1
    }
}
asset-filename              "most"
username                     "most most"


Poznámka:
Alfa kanálové koľajnice majú obvykle problém so zobrazovaním na podklade kde presvitá podklad. Je viac možností ako toto odstrániť. Najspoľahlivejší spôsob je vytvoriť si špeciálnu koľaj pre tento most zhodnú s podložím ktoré sme použili a bez použitia alfa kanálu. Iný spôsob je nastavenie výšky koľajnice resp. objektu tak, aby sme koľaj mierne vlastne vnorili do podkladu čím prekryjeme alfa kanál a koľaj sa bude dobre zobrazovať.V oboch prípadoch je podmienkou mať totožný podklad na moste i koľajniciach, čo je na druhej strane nevýhodou univerzálnosti použitia takéhoto mostu.Most má 144 polygónov a v sekcii download si ho môžete stiahnúť.. Ak máte nejaké otázky napíšte mi ich  emailom.