Železničné priecestie - blikajúce svetlá.

V tomto tútoriále by som chcel popísať ako si postaviť blikajúce svetlá železničného priecestia. Nieje to nič zložité a postavenie takého priecestia je pre skúseného modelára asi na hodinku práce. Ako predlohu som zvolil svetlá staršieho modelu s bzučiákom, ktoré sa kde tu ešte zachovali. Tieto konkrétne na priecestí v Bratislave pri takzvanom Slimáku.Začneme prípravou textúry ktorú si pripravíme s niekoľkých kolmých fotografii priecestia tak aby sme v nej mali všetky dôležité súčasti. Nakoniec výslednú bitmapu upravíme v editore pridaním kontrastu, doostrením, vyhladením a podobne podľa potreby. Textúru načítame do gmaxu ako obojstrannú.
Modelovať začneme tienitkom z jednoduchej rúrky o priemere 0.122m, 0.125m a výške 0.45m. Bude zložená z 16 častí aby sme mali pekný oblúk a na výšku z jedného segmentu. Je samozrejme možné počet častí znížiť pre ušetrenie polygónov na 8. Nebude už síce až tak pekný oblúk, ale bude to ešte postačovať. Menej častí by nemal mať lebo by sa tienitko stalo hranaté.


 

Z trubice odstránime spodnú polovicu po prevode na EDITABLE MESH a onačení si príslušných plôch.


Teraz si vyberieme vertexy a označíme si zadné spodne a pomocou SCALE ich mierne roztiahneme. Potom označíme predne a upravíme tvar tienitka tak ako je na obrázku zúžením priemeru oproti zadnej časti a miernym zošikmením do oblúka.


Teraz si označíme ostávajúce predné a zadné plochy a odmažeme ich ako nepotrebné.


Odmazať môžeme aj všetky vnútorné plochy ak používame obojstranný materiál čo sa zobrazí na vonkajšiu i vnútornú stranu. Podmienkou je zhoda mapovania a časti textúry ktorou mapujeme obidve strany.  Pri rozdielnom mapovaní musíme zachovať aj vnútornú stranu. Ak používame obojstrannú textúru nieje nutné toto tienitko modelovať z rúrky, ale stačí nám jednoduchý cylinder pričom aj ušetríme niekoľko predchádzajúcich krokov.
Teraz vytvoríme jednoduchý cylinder o polomere 0.2m, výške najmenej 0.01m, ako 16 uholník a s jedným segmentom na výšku. Pomocou ALIGN v ose X ho prisunieme k tienitku a vycentrujeme k nemu.


Podobne z cylindra vyrobíme zadnú časť rovnakého priemeru ako tienitko a na výšku z dvoch segmentov. Zadný po prevode na EDITABLE MESH a označení vertexov zúžime aby sme dostali náznak oblúka paraboly žiarovky.

A nakoniec z bežného hranolu ukotvenie svetla o stojan ktoré mierne zapustíme do paraboly.

Teraz odstránime všetky nepotrebné plochy. Označíme a odmažeme všetky priečne dokola a zadnú plochu na kruhovom tienitku, prednú plochu paraboly a vnútornú plochu ukotvenia. Všetky časti ak je treba ešte k sebe dolícujeme a spojíme do jedného celku pomocou ATACH. Ako posledné uchopíme stredový bod vnútornej strany kruhového tienitka a ten mierne zdvihneme.

Len ako poznámku chcem spomenúť, že čo do hrúbky cylindrov je samozrejme možné ich rovno definovať aj s hrúbkou 0.0m  a zdanlivo tak nemať potrebu odmazať nepotrebnú bočnú stranu. Ale podobne ako som v iných tútorialoch popisoval pri modelovaní objektov z kriviek a definovanie ich výšky na 0.0m pri napríklad vytiahnutí rezu a vytvorení tak napríklad podlahy v štýle typu plane je problém v tom, že takto modelovaný objekt má aj tak prednú i zadnú stranu a aj pri výške 0.0m sú prítomné aj  bočné steny a teda polygóny naviac, ktoré sa takto ale špatne označujú pre ich manuálne odmazanie.
Keď máme dokončenú hlavnú časť svetla potiahneme ju textúrou a pomocou klonovania vytvoríme klon
.


Teraz začneme modelovať uchyť samotných svetiel o stĺp závor. Modelovať budeme z 5 uholníka s polomerom 0.025m. Najskôr jednu krajnú časť z 5 segmentového. Ten pomocou BENDY ohneme do 90 stupňového oblúka a prirovnáme k ukotveniu na jednom zo svetiel.Z neho vytvoríme pomocou MIROR SELECT OBJECT obrátený zrkadlový obraz v ose X, ktorý potom prirovnáme pod druhý semafor.  Nakoniec z jedno segmentového 5 uholníka vytvoríme strednú časť. Všetky časti vzájomne prirovnáme.
Po prevode na EDITABLE MESH ich s ATACH spojíme do jedného celku, označíme si polygóny a na objekte všetky styčné plochy ktoré odstránime. Potom si označíme vertexy a pospájame všetky tak aby vznikol jeden monolit.Z rovnakého 5 uholníka si vytvoríme priečnu trubku a z plného 12 uholníka ukotvenie o stĺp závor. Jeho priemer musí byť o niečo väčší ako je priemer stĺpika závor.
Nakoniec všetky častí spojíme pomocou ATACH do jedného celku a potiahneme príslušnou oblasťou bitmapy materiálu tak ako je na obrázku
.Z dvoch jednoduchých a tenkých kvádrov (hrúbka max. 0.01m) z ktorých sme odstránili bočné steny vytvoríme tabule. Tie potiahneme príslušnou textúrou a vyklonovaním ukotvenia svetiel ukotvenie aj pre spodnú tabulu s nápisom "pozor vlak".Ako posledné musíme ešte vytvoriť dva helper pointy. Jeden označíme ako "a.light1" a druhý ako "a.light2". Umiestnime ich do stredu svetiel mierne nad ich povrch a natočené smerom von. Pozor na to v akom pohľade ich vytvárate. Záleží od toho ako budú orientované. Zelená os Y určuje smer a modrá os Z musí smerovať smerom nahor. Ak ich nebudete mať správne natočené nebudú vám fungovať. Na tieto svetlá totiž bude pripojená červená corona ktorá bude blikať.Tým je samotná signalizácia prejazdu hotová a môžeme ju exportovať do rovnakého adresáru ako je príslušná bitmapa materiálu ako napríklad objekt.im.
Teraz môžeme pristúpiť k príprave ostatných súčastí kde ako prvé si musíme pripraviť červené svetlo pokiaľ nebudeme používať svetlo implementované v hre.  Vytvoríme si teda červenú textúru svetla o rozmeroch 32x32 pixelov
.Bitmapu umiestnime v samostatnom adresáre a v tom istom adresáre aj príslušný config.txt kde názov textúry a tag asset-filename musia byť zhodné.

kuid                            <kuid:XXXXXX:XXXXXX>
kuid-table {
}
obsolete-table {
}
kind                                        "texture"
category-region-0                    "SK"
category-era-0                        "2000s"
trainz-build                              2
category-class                        "JC"
asset-filename                        "coronared"
username                               "corona red"

Adresár bude obsahovať aj ďalší txt súbor coronared.texture.txt prislúchajúci a definujúci samotnú bitmapu.

Primary=Coronared.bmp
Tile=st

Túto textúru budeme potom volať z configu pre samotné svetlá. Ak použijeme implementovanú coronu dosadíme tam kuid -3:10112.
Config.txt pre svetlo bude vyzerať nasledovne.


kuid                            <kuid:XXXXX:XXXXX>
region                            "SK ZEL PRIECESTIA"
type                              "SIGNALIZACIA"
script                            "svetlo"
class                             "svetlo"
kind                            "scenery"
kuid-table {
    cervena_corona                        <kuid:XXXXX:XXXXX>
}
mesh-table {
    default {
        auto-create                1
        mesh                    "objekt.im"
        effects {
            light0 {
                kind            "corona"
                att               "a.light1"
                object-size        0.1
            }
            light1 {
                kind            "corona"
                att               "a.light2"
                object-size        0.1
            }
        }
    }
}
soundscript {
    dayloop {
        repeat-delay                0
        distance                10,150
        sound {
            svetlo.wav               
        }
    }
}
light                            1
category-region-0                    "SK"
category-era-0                        1970
category-class                        "WX"
asset-filename                        "objekt"
username                        "Signalizacia stara 135"

Dôležité je priradenie corony pre script. Deje sa to deklaráciou v kuid-table {} kde ku kuidu corony priradíme označenie napríklad s "cervena_corona". Na výraz "cervena_corona" sa potom bude odvolávať script ktorý pojem kuid nepozná.
mesh-table {} definujeme default im súbor exportovaného modelu svetiel a v časti effects {} samotné blikajúce svetla pomocou povinného tagu "corona", povinného jedinečného názvu light0 a light1, a pomocou priraďovacieho tagu definovaných helper pointov v gmax. Tag attobject-size určuje veľkosť a teda aj intenzitu svetla.
V časti soundscript {} definujeme zvukový wav súbor bzučiáku kde repeat-delay  s parametrom 0 určuje že medzi opakovaním nebude žiadna pauza a zvuk sa bude teda prehrávať stále dokola bez prestávky. Tag distance určuje vzdialenosť v metroch kde bude zvuk počuť na plno a tlmene. Tag sound {} určuje samotný wav súbor ktorý musí byť v tom istom adresáre, resp definovaný.
V configu je ešte tag script a class ktorý definuje script kde je definované samotné blikanie. Výraz v úvodzovkách musí byť zhodný s názvom diskového súboru. Samotný script pre jednoduché blikanie bude potom vyzerať nasledovne

include "trackside.gs"
include "mapobject.gs"

class svetlo isclass MapObject

{

thread void FlashControll();
void SetLight (string lightname, string color);

public void Init()
{
    FlashControll();
}

void SetLight (string lightname, string color)
{ if ( color )
  {
    SetFXCoronaTexture ( lightname, GetAsset().FindAsset(color));
  }
else
  {
    SetFXCoronaTexture ( lightname , null);
  }
}

thread void FlashControll()
{
int i, counter = 0;
string red;
  while (1)
  {
      if (counter == 0)
      {
         red = "cervena_corona";
         SetLight ( "light0" , red);
         SetLight ( "light1" , null);
      }
      else
      {
         SetLight ( "light0" , null);
         SetLight ( "light1" , red);
      }
      Sleep(0.6);
      counter = (counter+1) % 2;
  }
}
};

Script v zásade využíva interný časovač a výmenu resp. zobrazovanie corony v určitej časovej dĺžke raz na jednom a raz na druhom bode. Pre lepšie pochopenie doporučujem si prečítať niečo o programovacom jazyku ktorý používa tento script. Pre TRS 2006 je možné naprogramovať script tak, že svetlá sa spustia iba pri prejazde vlaku s využitím interných nových funkcii. To samé na základe existujúcich US semaforov jedného tvorcu, ktoré som v dávnejšej dobe náhodou videl a ktoré fungujú rovnako v TRS 2004 je zjavne možné takéto ich fungovanie definovať aj pre TRS 2004, ale trocha iným spôsobom. Keďže ale každý script a rovnako aj animácia zaťažuje jadro TRS, hlavne ak je script zložitý či animácia dlhá, a naviac pri jazde vlakom vždy keď vlak míňa prejazd sú závory aj tak spustené a svetlá blikajú, sa teda aj tak nedá vychutnať takáto aj keď efektná a reálna funkcia závor.
V zásade to ale aj pre TRS04  nieje nič zložité. Ak chcete môžete sa do toho pustiť. Dá sa to spraviť napríklad tak, že sa scriptom prevezme animácia závor a tie sa na začiatku  inicializujú. Zároveň sa sleduje ich pozícia - stav. Pokiaľ sú hore, nechá sa blikať biele svetlo a pokiaľ sú spustené nechá sa blikať červené a znieť zvuk.
Problém je v tom, že je nutné mať spolu svetlá i samotné priecestie čo znamená vytvoriť niekoľko priecesti a nemôcť si ich bežným užívateľom upraviť k obrazu svojemu. Ale hlavne v samotnom scripte ktorý podľa mňa ako som už spomenul túto zbytočne zaťažuje TRS zbytočnými inštrukciami na mieste, ktoré síce nefunguje ako v reálnej situácii, ale obvykle keď jazdite s vlakom cez priecestie je aj tak vždy priecestie spustené. Takže si tu reálnosť aj tak nikdy poriadne nevychutnáte. A naviac kto vie čo prinesie TC.


 


Ak si chcete k svetlám domodelovať stĺp postupujte ako pri železničnom priecestí. Najskôr vymodelovaním samotného stĺpu a následne spodnej rozvodne a betónového podkladu.