Všetky objekty uverejnené na tejto stránke - plné sady - ktoré nie sú volne stiahnutelné,  je možné si objednať  za  registračný poplatok 3.00 € za sadu (skupinu objektov). Objekty sú doručené formou poštovej dobierky na CD ( + poštovné, balné a poistenie ktoré určuje pošta, resp. doručovacia služba cca 5.50 € Slovensko a 12,00 € Česká Republika.), alebo emailom (bez poštovného) po doručení poplatku. 
Cena za CD médium sa nepripočítava. Pri doplnení o ďalšiu sadu, alebo updáte registrovaných sád posielanom inak ako emailom (poštovou dobierkou na CD) sa ale už k pripočítava aj cena ďalšieho média a obal (cca 0.80 €).
Poplatok nieje cenou za objekt, ale registračný poplatok za príslušnú sadu slúžiaci na udržiavanie tejto stránky.   Každý updát  či  rožšírenie príslušnej objednanej sady  o ďalšie objekty  je potom už bezplatný na základe jedinečného prideleného ID. Tak isto bude  bezplatná aj pripravovaná verzia niektorých objektov a sád pre MSTS.

Registračný poplatok neoprávňuje ku komerčnému použitiu, komerčnej prezentácii, rožširovaniu, kopírovaniu, zmenám, alebo upravám ako celku tak aj časti bez pisomného súhlasu autora.
Toto licenčné obmedzenie platí pre všetky objekty z dielen JB Soft a považuje sa za automatické  aj keď tak  nieje uvedené priamo v objekte Akékoľvek porušenie tejto licencnej podmienky  je neprípustné  a  bude to považované za porušenie autorekého práva s môže to mať aj za následok všeobecnú zmenu licenčných podmienok - stiahnutie objektov a trvalý všeobecný zákaz akehokoľvek ďalšieho používania.

All objects published on this website – full sets – which are not downloadcan be delivered by cash  (one set of objects 3.00 € ) on a CD (+ posting costs cca 5.50 € SK, 12,00 € CZ, 14.00 € other ), or by email (without posting costs) after  fee delivery.
The fee is not the price for the object, but it is the registration fee for the appropriate set which is used to keep this website. Every update or widespreading of the appropriate ordered  set by other objects is then free based on the unique allocated ID. 

The registration fee does not allow any commercial usage, commercial presentation, spreading, copying, changes or modifications as a whole as well as its parts without the written permission of the author.


Pre objednanie CD stačí odoslať formular formou emailu  Treba uviesť svoju presnú adresu a funkčný email kam bude odoslané registračné číslo, alebo objekty ak budú posielané emailom.  Vzhľadom k tomu, že niektoré objekty sa ešte môžu upravovať, vylepšovať, či rožširovať,  môže prísť v nich k zmene o ktorej sa dozviete na tejto stránke. Na požiadanie sa každý updát objektu, alebo rožšírenie sád posiela registrovaným majitelom pôvodných verzii už bezplatne emailom. Preto treba registračné číslo ktoré obdržíte starostlivo uschovať.

What you need to do is just to send a form via email (select sets), giving your correct address and a working email, where the registration number will be sent to. Regarding the fact some of the objects can be changed, made better or spread, you will get the information about the current changes on this website. Every object update or its sets spreading can be sent to the registered owners of the original versions free upon request. For this reason keep carefully the registration number you will get.

Sada
INFO
Obj. Reg.
Sídlisko
(housing development)

3.00
Záhradky
(garden's)
3.00
Veľkopekáreň Delta a ďalšie firmy
(businesses)
3.00
Dominanty z okolia - Daňový úrad, Plus 7dní a ďalšie
(dominant's)
3.00
Železničná stanica Bratislava Petržalka
(railway station Bratislava-Petržalka)
3.00
Železničná stanica Rusovce
(railway station Rusovce)
3.00
Stavebnica ciest
(roads kit)
3.00
Rozšírenie stavebnice ciest - vidiecke a  mestské cesty
(streets kit)
3.00
Rozšírenie stavebnice ciest - špecialne cesty a objekty
(special bonus only for roads + streets + bridges kit)     
0-
Rozšírenie stavebnice ciest - špeciany povrch
(special streets kit)
3.00
Stavebnica mostov
(bridges kit)
3.00
Železničné priecestia
(railway crossing's)
3.00
Koľajnice
(
Tracks)
3.00
Priemysel
(
Industry)

3.00
Výhybky
(Juctions)

3.00
Kamenolom

3.00
Trakčné vedenie

3.00
Signalizácia AZD

3.00
* Meno a Priezvisko (Name)
* Ulica a číslo domu (Street)
* Mesto (City)
* PSČ (Post Code)
* Email (Email)

ID registrácie objektov JBSoftu  ak ho už máte (JB Soft registration ID)

Objekty chcem poslať na (please send the object's)
dobierkovom CD (on CD with post)

K reg. poplatku sa pripočítava poštovné, balné a poistenie zásielky v celkovej výške cca 5.50 € Slovensko a 12,00 € Česká Republika. Objednávka je záväzná a objednaním súhlasíte s tým, že sa zaväzujete v prípade neprevzatia si zásielky uhradiť poštovné a všetky ostatné takto vzniknuté náklady.
emailom (my email box)

Bez poštovného. Reg. poplatok je nutné ale poslať vopred poštovou poukážkou.
Updát k existujúcemu ID sa realizuje jedine emailom.

Sem napíšte poznámku, špeciálnu požiadavku,  alebo zoznam kuidov k niektorej z máp, ktoré sa už nikde nedajú stiahnúť a chcete ich pribaliť na CD (objekty, ktoré su volne dostupné na internete sa nepribaľujú) a podobne..

Stlačte iba jeden krát. Formular sa odosiela formou emailu. Nemente hlavičku a kľúčové slová.
  Email odosielatela sa overuje a musí byť preto plne funkčný.
Objednať sa dajú jedine objekty pri ktorích je zaškrtavacie políčko. Objednávka sa realizuje od 5 do max. 14 dní od odoslania emailu.