Stavebnica mostov
Stavba jednoduchého mostu
1. Najskôr v rovine postavte cesty tak ako sa budú pripájať k mostu. 2.  Pripojte k cestám z oboch strán začiatky mostov pritom dbajte na správnu orientáciu šikmej betónovej plochy ktorá musí smerovať od ciest smerom k stredu.
3.  Natiahnite medzi začiatky príslušné pole mostu. 4. Vložte do cesty tesne za okraje mostov jeden krivkový bod a príslušné ďalšie krivkové body do cesty kde budete upravovať stúpanie (klesanie).
5. Upravte výšku krivkových bodov tak aby zodpovedala finálnej výške v ktorej bude most a príjazdové cesty pričom bod na ceste tesne pred mostom musí mať rovnakú výšku ako bod začiatku mostu pokiaľ bude most v rovine a nebude mať stúpanie, alebo klesanie. 6.  Upracte podklad pod cestami.

7. Vyberte niektorý pier, uložte ich na príslušnú pozíciu a nastavte ich výšku podľa výšky mostu. Tým je most hotový.